دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 همایش ارائه گزارش زلزله 21 آبان 96 استان کرمانشاه توسط مرکز تحقیقات زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند به روایت تصویر

 تاريخ: 05/09/96

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی