دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آگهي نوبت اول مناقصه عمومي انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه

 تاريخ: 21/11/96

 

آگهي نوبت اول مناقصه عمومي
 
دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:
1-  موضوع مناقصه: انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ  300000000 ریال بحروف سیصد میلیون ریال در وجه دانشگاه صنعتی سهند
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از روز سه شنبه 96/11/24 لغایت  96/11/25 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 300000 ريال به حروف سیصد هزار ریال ( واريز به حساب 0592013851 نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر بنام درآمدهای اختصاصی اموردانشجویان ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز – شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز.
2-4-  ارائه کد رهگیری مبنی بر فعالیت شرکت.
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي.
4-4- سوابق كاري و تائيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه.
5-4-رونوشت تعیین صلاحیت و اخذ رتبه بندی شرکت از سازمان پارکها و فضای سبز
6-4- سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه : از ساعت 8 صبح تا آخروقت وقت اداری روز یکشنبه مورخه 96/12/6 می باشد.       
6- زمان گشايش پاكتها : زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روزدوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 14/30 بعد از ظهر و گشایش پاکتهای ج (قیمت) روز چهارشنبه مورخه 96/12/9 راس ساعت 14/30 بعد از ظهر در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود .
هزينه آگهي ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.
      تلفن :29 و04133458226


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات