دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آگهي نوبت اول مناقصه عمومي انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه

 تاريخ: 21/11/96

 

آگهي نوبت اول مناقصه عمومي
 
دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:
1-  موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 1200000000 ریال بحروف یک میلیارد ودویست میلیون ریال در وجه دانشگاه صنعتی سهند
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از روز سه شنبه 96/11/24 لغایت  96/11/25 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 300000 ريال به حروف سیصد هزار ریال ( واريز به