دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر در آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 تاريخ: 21/12/96

 در راسـتاي تسـهیل در اجراي "آیین نامه پـذیرش بـدون آزمون اسـتعدادهاي درخشان دردوره تحصـیلی کارشناسـی ارشد" (ابلاغیه شـماره 77948/21 تاریـخ93/5/5(و "آیین نامه پـذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی دکتري" (ابلاغیه شماره 67272/21 تاریخ93/4/18 و اصـلاحیه شماره 237200/21 تاریـخ93/12/16 (مصوبات شصـت و پنجمیـن جلسه شوراي هدایت استعدادهاي درخشان تاریخ96/12/12 براي اجرا از سال تحصیلی98-97  به شرح فایل پیوستی ابلاغ می شود.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش