دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کسب عنوان مقاله برتر كنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان و ايمني

 تاريخ: 15/04/97

 مقاله‌ی آقاي حسين سليمی دانشجوي دكتري مهندسی مكانيك از نظر کمیته داوری کنفرانس به عنوان مقاله برتر پنجمین كنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان و ايمني در دانشگاه شيراز شناخته شده است. روابط عمومی دانشگاه این دستاورد را به ایشان و اساتید راهنمایشان آقایان دکتر پورگل و دکتر یزدانی تبریک می‌گوید.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی