دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  آگهی نوبت اول مناقصه عمومي تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

 تاريخ: 05/05/98

 

 
دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد.
 
1- موضوع مناقصه :
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
     ضمانت نامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 250/000/000  ريال معادل دویست و پنجاه ریال   در وجه دانشگاه صنعتی سهند  
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه :
     شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 98/05/06 لغايت 98/05/09 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 500/000 ريال معادل پانصد هزار ریال ( واريز به حساب شماره  950100004001075403018321IR به شناسه  378075454122700004016833330014 بنام در آمد های اختصاصی دانشگاه قا بل پرداخت در کلیه شعب بانکها ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز-  شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز
2-4-  ارائه کد رهگیری مبنی بر فعالیت شرکت
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي
4-4- سوابق كاري و تأیيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه
5-4 - سایر موارد در برگ شرایط مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه :
    از ساعت 8 صبح تا ساعت 15/30 روزیکشنبه مورخ 98/06/03 می باشد.
6- زمان گشايش پاكتها :
     زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز دوشنبه مورخ 98/06/04  ساعت 11/30 و زمان گشايش پاكتهاي ج( قيمت ) روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 ساعت 11/30 در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود.
هزينه آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفن : 8229 و 04133458226 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات