دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فراخوان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 تاريخ: 02/04/99

 

 درج در سايت توسط : روابط عمومی