دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دستورالعمل جایگزینی طرح پژوهشی به جای مقاله علمی- پژوهشی برای شرط دفاع از رساله دکتری

 تاريخ: 02/09/00

 دستورالعمل جایگزینی طرح پژوهشی به جای مقاله علمی- پژوهشی برای شرط دفاع از رساله دکتری به شرح زیر می باشد:

الف) موضوع طرح پژوهشی، باید در راستای تز دکتری باشد.
ب) مبلغ طرح پژوهشی حداقل 500,000,000 ریال باشد.
ج) نام دانشجوی دکتری حتما در لیست همکاران پروژه به عنوان تنها دانشجوی دکتری و نفر اول به عنوان محقق محوری طرح پژوهشی در زمان تصویب پروپوزال طرح پژوهشی باشد.
ح) طرح پژوهشی مستقل می تواند از سازمان های دولتی و غیر دولتی خارج از دانشگاه اخذ شده باشد.
د) حمایت از موضوع پایان نامه های سازمان ها و وزارتخانه هایی همانند نفت، نیرو یا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، ستاد نانو یا علوم زیستی و ستادهای مشابه قابل پذیرش نمی باشد.
ز) قرارداد طرح پژوهشی مستقل صرفا برای یک دانشجوی دکتری مورد قبول می باشد.
ه) طرح پژوهشی بایستی به اتمام رسیده باشد نامه حسن انجام کار از طریق کارفرما به دانشگاه ارائه شده باشد.
و) مرجع صاحب نظر در خصوص موضوع این طرح، معاونت فناوری و پژوهشی دانشگاه می باشد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش