دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 بازه زمانی درخواست وام تحصیلی و شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 * جدید *

 تاريخ: 13/11/93

 دانشجویان محترم جهت درخواست وام دانشجویی و شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 می توانند فرم تقاضای وام را از لینک روبرو پرینت نموده و پس از تکمیل و تایید اداره کل آموزش در بازه زمانی 13/11/93 لغایت 21/11/93 به اداره رفاه دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان دکتر آشتیانی تحویل دهند. بدیهی است به تقاضاهای خارج از این بازه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان