دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 با مطالعه و مشاوره بیشتر بدانیم و بهتر زندگی کنیم

 تاريخ: 14/02/94

 

با توجه به اینکه ارتقای دانش و آگاهی آحاد جامعه به ویژه جوانان به عنوان مهمترین راهبرد در پیشگیری از گسترش انتقال اچ آی وی می باشد. لذا اقدام در جهت افزایش آگاهی جوانان به عنوان یکی از گروههای در معرض خطر، از اولویت بالایی برخوردار است. با عنایت به مطالب مزبور بدین وسیله شبکه اجتماعی آموزش و اطلاع رسانی ایدز/بیماریهای آمیزشی به آدرس اینترنتی www.hiv-sti.ir  که سایت آموزشی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت است جهت استفاده و افزایش آگاهی معرفی می گردد.  


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان