دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تخصیص سبد کالای اهدائی دولت به دانشجویان متأهل

 تاريخ: 22/10/92

 

قابل توجه کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه صنعتی سهند
کلیه دانشجویان متاهل متقاضی دریافت سبد کالا، جهت ثبت مشخصات خود و همسرشان بایستی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23/10/92  به اداره رفاه دانشجویی یا امور دانشجویان و یا امور خوابگاهها مراجعه نمایند. عدم مراجعه به منزله انصراف از دریافت سبد کالا خواهد بود.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان