دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 زمان و شرایط اسکان خوابگاه در تابستان 95

 تاريخ: 16/03/95

 

به اطلاع می رساند با عنایت به محدودیت ارائه خوابگاه در تابستان، منحصراً آن دسته از دانشجویان کارشناسی که پروژه و یا کارآموزی دارند و دانشجویان کارشناسی ارشد که سمینار و پایاننامه داشته و نیاز به اسکان دارند می توانند  فرم اسکان تابستان را از لینک روبرو پرینت و تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 27/03/95 با واریز هزینه و مشخص نمودن ترکیب اتاق خود، تحویل اداره امور خوابگاهها دهند. بدیهی است به تقاضاهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان