دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اسامی اعضای هیات ممیزه دانشگاه ـ دوره ششم

 تاريخ: 12/10/95

 

                                  اسامی اعضای هیات ممیزه دانشگاه ـ دوره ششم
 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی
1 آقای دکتر جعفرصادق مقدس استاد مهندسی شیمی ـ صنایع غذایی
2 آقای دکتر کریم عابدی استاد مهندسی عمران ـ سازه
3 آفای دکتر محمدعلی کی نژاد استاد مهندسی محیط زیست
4 آقای دکتر فرهنگ عباسی استاد مهندسی پلیمر
5 آقای دکتر کاظم قنبری استاد ریاضی
6 آقای دکتر سیدعلیرضا طباطبایی نژاد استاد مهندسی نفت ـ مخازن
7 آقای دکتر محمدحسین حکمت شعار استاد فیزیک ـ حالت جامد
8 آقای دکتر نقی پروینی احمدی استاد متالورژی
9 آقای دکتر ساسان یزدانی استاد مهندسی متالورژی ـ آلیاژها
10 آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر استاد مهندسی کامپیوتر ـ شبکه های کامپیوتری
11 آقای دکتر محمد حسین صداقی استاد مهندسی الکترونیک ـ پرداز ش تصاویر
12 آقای دکتر فرزان قالیچی استاد مهندسی مکانیک ـ بیومکانیک
13 آقای دکتر حمید آقابابایی دانشیار مهندسی معدن
14 آقای دکتر سیدمهدی گلابی استاد شیمی تجزیه
15 آقای دکتر محمد علی حسینپور فیضی استاد رادیوبیولوژی
به استناد بند «3» ماده  «5»
1 آقای دکتر امیر حسین ناظمی استاد آبیاری و زهکشی
2 آقای دکتر محمد مقدم استاد زراعت
3 آقای دکتر سیدضیاءالدین شفائی تنکابنی استاد مهندسی معدن ـ استخراج
 
 
در ضمن مسئولین موضوع بندهای 1 ( رئیس دانشگاه) و 2 (معاون آموزشی و معاون پژوهشی) ماده «5» دستورالعمل فوق­الذکر نیز اعضای حقوقی هیات ممیزه می باشند.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی