دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 آگهی مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه

 تاريخ: 27/11/95

 

 
آگهي مناقصه عمومي
 
دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:
1-  موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي به مبلغ -900/000/000 ریال به حروف نهصد میلیون ریال يا واريز اين مبلغ به حساب جاري 0573086007 نزد بانك تجارت شعبه خسروشاه
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد در روزهای یکشنبه 95/12/01و دوشنبه 95/12/02 در ساعت اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 200/000 ريال به حروف دویست هزار ریال ( واريز به حساب 0592013851 نزد بانك تجارت شعبه خسروشاه بنام درآمدهای اختصاصی اموردانشجویان ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز – شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز.
2-4-  ارائه کد رهگیری مبنی بر فعالیت شرکت.
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي.
4-4- سوابق كاري و تائيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه.
5-4- سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه : روز شنبه مورخه 95/12/14 تا ساعت 14 می باشد. 
6- زمان گشايش پاكتها : زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 15 بعد از ظهر و گشایش پاکتهای ج (قیمت) روز دوشنبه مورخه 95/12/16 راس ساعت 14 بعد از ظهر در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود .

هزينه آگهي ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.

      تلفن :29 و04133458226


 درج در سايت توسط : روابط عمومی