دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 معرفی دانشکده آموزش های الکترونیکی و رشته های تحصیلی دایر در آن

 تاريخ: 21/05/96

 ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﻜﺪه آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻧﻴﻜﻲ
 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ- ﺗﺒﺮﻳﺰ
     

ادامه مطلب در قسمت ضمائم


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات