دانشگاه صنعتی سهند - مصوبات

 مصوبات دومین جلسه هیات ممیزه مورخ 09/12/93

 تاريخ: 04/09/93

 

در جلسه مورخ09/12/93 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر کاظم قنبری عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و آقای دکتر جواد ستاروند عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و  آقای دکتر فریدون مرادلو عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و آقایان دکتر رضا محبوبی و دکتر اسماعیل نجفی اقدم اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق  از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری موافقت گردید.
 


 درج در سايت توسط : اداره روابط عمومی و امور بین الملل