دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 ارسال گزارش شش ماهه پیشرفت تحصیلی

 تاريخ: 30/08/93

 بدینوسیله از کلیه بورسیه های محترم دانشگاه صنعتی سهند (دانشجویان یورسیه و مربیان مامور به تحصیل) که در دانشگاههای داخل و یا خارج کشور به تحصیل اشتغال دارند، درخواست می گردد به طور منظم و در موعد های مقرر، فرم گزارش 6 ماهه پیشرفت تحصیلی را تکمیل کرده و به دفتر امور بورسیه های دانشگاه ارسال فرمایند. لازم به توضیح است که فرم مذکور از وب سایت دفتر امور بورسیه ها قابل دریافت است.   


 درج در سايت توسط : دفتر امور بورسیه ها