دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 گزارش تصویری از قهرمانی تیم بسکتبال دانشکده مهندسی مکانیک - سال 1396

 تاريخ: 12/10/96

 

 


تیم بسکتبال دانشکده مهندسی مکانیک - قهرمان مسابقات بین دانشکده ای - سال 1396 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی