دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه مسابقات جشنواره ورزش زمستانه پسران - سال 1397

 تاريخ: 28/11/97

 

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/93/bjz97.jpg


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی