دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه برگزاری کلاس های کارگاه عمومی به صورت مجازی

 تاريخ: 15/05/99

 

 برنامه برگزاری کلاس های کارگاه عمومی به صورت مجازی درج در سايت توسط : اداره آموزش