دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  برگزاری سلسله جلسات سخنرانی علمی به صورت مجازی در دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 19/03/00

 برگزاری سلسله جلسات سخنرانی علمی به صورت مجازی در دانشکده مهندسی پلیمر

چهارمین جلسه این مجموعه توسط آقای دکتر فرهنگ عباسی با عنوان "Polymers and Their 
Pharmaceutical and Biomedical Applications" روز یکشنبه 23 خردادماه 1400 راس ساعت 17:30 برگزار می گردد. درج در سايت توسط : روابط عمومی