دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  شیوه نامه تشویقی برای جذب و تحصیل دانشجویان ممتاز در دانشگاه صنعتی سهند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 تاريخ: 16/05/00

 

 شیوه نامه تشویقی برای جذب و تحصیل دانشجویان ممتاز در دانشگاه صنعتی سهند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 

http://www.sut.ac.ir/estd/downloads/Tashvigi.pdf


 درج در سايت توسط : روابط عمومی