دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی روزهای دوم و سوم اسفندماه

 تاريخ: 03/12/93

 به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند  زمان کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی روزهای دوم اسفند  ماه به علت تعطیلی و سوم اسفند  به علت عدم تکمیل ظرفیت  به روز شنبه مورخ 93/12/9 تغییر یافته است


 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد


 درج در سايت توسط : روابط عمومی