دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر در برنامه سرویس روز پنجشنبه مورخ 08/11/94 (جدید)

 تاريخ: 04/11/94

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در روز پنجشنبه مورخ 08/11/94 به شکل زیر خواهد بود. 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان