دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 وام ویژه دکتری

 تاريخ: 04/08/95

 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری دوره روزانه می رساند جهت اطلاع از نحوه اقدام در خصوص وام ویژه دکتری، دستورالعمل ابلاغی از طرف صندوق رفاه وزارت علوم که در لینک روبرو موجود می باشد را مطالعه نموده و در صورت نیاز فرمهای مربوطه در انتهای فایل را پرینت و پس از تکمیل و ممهور نمودن توسط واحدهای مربوطه به اداره رفاه دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان دکتر آشتیانی تحویل دهید. ضمناً آخرین مهلت تحویل فرم درخواست وام ویژه دکتری روز شنبه مورخ 15/08/95 می باشد. بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از موعد مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان