دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 تاريخ: 16/09/95

 

دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان هم اکنون در ساختمان مطهری روبروی سایت در حال برگزاری است.

  درج در سايت توسط : امور دانشجویان