دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 اطلاعیه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران)

 تاريخ: 13/02/96

 احتراما به استحضار می رساند صندوق حمیت از پژوهشگران  و فناوران  کشور ( بنیاد ملی علم ایران) به منظور حمایت از رساله های دکتری در چهار چوب سیاست های راهبردی پژوهش  و فناوری نظام، کمک به هدایت رساله های دکتری به سمت نیازهای اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرزهای  دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور از تاریخ 95/12/23 لغایت 96/02/31  طبق آیین نامه منتشر شده در سایت صندوق به نشانی www.insf.org  ثبت نام به عمل می آورد.


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات