روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهندتبریز - اخبار

 مصوبان هشتمین جلسه از دوره پنجم هیات ممیزه مورخ 08/08/95

 تاريخ: 06/10/95

 در جلسه مورخ 08/08/95 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید :
 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکتر محمد حقیقی دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه دانشیاری به استادی
2 دکتر بیت اله اقبالی دانشکده مهندسی مواد از مرتبه دانشیاری به استادی
3 دکتر سیروس ابراهیمی دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه دانشیاری به استادی
4 دکتر نقدعلی چوپانی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه دانشیاری به استادی
5 دکتر حسین زاهد دانشکده علوم پایه از مرتبه استادیاری به دانشیاری
 
 


 درج در سايت توسط : اداره روابط عمومی و امور بین الملل