روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهندتبریز - اخبار

 شهریه های مصوب هیات امنا 94

 تاريخ: 05/05/94

 

شهریه ثابت و متغیر دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه) و آموزشهای الکترونیکی
در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودیهای سال تحصیلی 95-94 ، به شرح جداول زیر می باشد.

 
 
الف) مقطع کاردانی وکارشناسی دوره نوبت دوم  


شهریه ثابت
( به ریال)
شهریه هر واحد نظری
       عمومی       
( به ریال)
شهریه هر واحد
نظری پایه 
به ریال )
شهریه هر واحد نظری اصلی و تخصصی
 ( به ریال)
شهریه هر واحد عملی
( به ریال)
شهریه هر واحد پروژه
( به ریال)
1/800/000 150/000 250/000 280/000 220/000 850/000
 
 
ب ) مقطع کارشناسی دوره الکترونیکی  

شهریه ثابت
(  به ریال)
شهریه هر واحد نظری عمومی وپایه     
 ( به ریال)
شهریه هر واحد نظری اصلی و تخصصی
( به ریال)
شهریه هر واحد عملی
( به ریال)
شهریه هر واحد پروژه
 ( به ریال)
4/500/000 510/000 600/000 2/100/000 1/000/000
 
 


 درج در سايت توسط : اداره روابط عمومی و امور بین الملل