شنبه، 20 خرداد 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

آیین نامه داخلی هیات امنای
 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 
 
در اجراي بند «الف» ماده «7» قانون تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181 و 183 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آئين­نامه داخلي هيات ­امنا به شرح ذيل مي­باشد:
 
ماده 1-  جلسات عادي هيات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروري، بنا به تقاضاي حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئيس هيات امنا تشكيل مي شود.
 
ماده 2- دستور جلسات را دبير هيات امنا از طریق مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه، با تأييد رئيس هيات امنا تعيين خواهد كرد.
تبصره - هر يك از اعضاي هيات امنا مي توانند پيشنهاد خود را براي دبير هيات ارسال نمايند تا با رعايت اولويت در دستور كار قرار گيرد.
 
ماده 3- دبير هيات دعوت براي تشكيل جلسات عادي را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارشها، پيشنهادها و مستندهاي مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاريخ تشكيل هر جلسه ارسال مي نمايد. در موارد اضطرار كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد، يك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد.
 
ماده 4-  جلسات هيات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور رياست محترم هيات امنا رسميت مي يابد و تصميمات با آراي موافق نصف به علاوه يك كل اعضاي حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوي آرا، رأي طرفي كه رئيس هيات امنا با آن هم راي بوده است، مصوب تلقي  مي شود.
 
ماده 5- صورتجلسات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات خواهد بود كه آخرين صفحه صورتجلسه را رئيس و دبير هيات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً‌ ذيل تمامي صفحات صورتجلسه ممهور به مهر مرکز هیاتهای امنا وهیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
تبصره 1 –  صورتجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، توسط مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.
تبصره 2 - يك نسخه از مصوبات هيات امنا توسط دبير براي كليه اعضا ارسال مي گردد.
 
ماده 6 - به منظور كارشناسي و بررسي تخصصي موضوعات طرح شده در دستور جلسه هيات امنا كميسيوني تحت عنوان «كميسيون دائمي هيات امنا» طبق دستورالعمل پيوست اين آيين­نامـه تشكيل مي شود.
 
تبصره - كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي، نسبت به بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي  اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اختصاصي و ساختار تشكيلاتي و بررسي گزارش عملكرد سالانه موسسه وساير موارد ارجاعي اقدام مي كند و نتيجه بررسي تصميمات به همراه گزارش توجيهي لازم از سوي دبير هيات امنا در دستور كار هيات امنا قرار خواهد گرفت.
ماده 7- اعضاي هيات امنا خود در جلسات شركت مي نمايند و چنانچه يكي از اعضا نتواند در جلسه شركت كند با اعلام قبلي مراتب را كتباً به دبير هيات اطلاع مي دهد.
تبصره - در صورت عدم حضور هر يك از اعضا در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غير متوالي عادي بدون عذر موجه، تصميم با ادامه عضويت با رئيس هيات امنا خواهد بود. تشخيص موجه بودن آن حسب گزارش دبير، با رئيس هيات­امنا خواهد بود.
 
ماده 8- اين آيين نامه در «8» ماده و «5» تبصره و «1» پيوست در جلسه مورخ .................... هيات امنای ................................ به تصويب رسيد.

       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه