جمعه، 7 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميسيون دائمي
موضوع ماده 6 آئين نامه داخلي ـ ( پيوست آئين نامه داخلي )


ماده 1- تركيب
1-1-  رئيس موسسه (دبير هيات امنا)
1-2-  سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هيات امنا
1-3-  يك تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئيس كميسيون دائمي
1-4- روسای موسسات عضو هیات امنا
1-5-  نماينده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
1-6-  نماينده مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره -  حسب مورد از نمايندگان ساير حوزه هاي موسسه عضو هیات امنا،‌ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
 
ماده 2 - وظايف كميسيون دائمي:

  • بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امنا، هر یک از رؤسای موسسات عضو هیات امنا و  يا هر يك از اعضاي هیات امنا به كميسيون ارجاع مي شود.
  • بررسي بودجه تفصيلي موسسه عضو هیات امنا به منظور طرح در هيات امنا
  • بررسي ساختار تشكيلاتي موسسه عضو هیات امنا به منظور طرح در هيات امنا
  • بررسي اصلاحيه­هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالب برنامه هاي توسعه موسسات عضو هیات امنا و سياست تعيين شده از سوي هيات امنا به منظور طرح در هيات امنا
  • ارزيابي گزارش عملكرد سالانه موسسات عضو هیات امنا و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش توجيهي از عملكرد پارکهای عضو هیات امنا براي استحضار اعضاي هيات امنا
 
ماده 3 - جلسات كميسيون بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا  رسميت مي‏يابد وتصميمات كميسيـون بـا رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
 
ماده 4 - دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگي رئيس كميسيون دائمي،  توسط دبير حداقل یك هفته قبل از تشكيل جلسه براي اعضا ارسال خواهد شد.
 
ماده 5 - احكام اعضاي بند «1ـ2»  پس از تصویب در هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر مي شود.
 
ماده 6 - اين دستورالعمل در «6» ماده و «1» تبصره در جلسه مورخ 
.................... هيات امنای ........................ به تصويب رسيد.
       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه