شنبه، 13 خرداد 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه صنعتی سهند 
 
الف‌ - تصويب‌ آيين‌نامه‌ داخلي‌
 ب‌ - تصويب‌ سازمان‌ اداري‌ موسسه‌ براساس‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌ مربوط‌ با هماهنگي‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ خواهد رسيد.
 ج‌ - بررسي‌ و تصويب‌ بودجه‌ موسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ موسسه‌ پيشنهاد مي‌شود
 د - تصويب‌ بودجه‌ تفصيلي‌ موسسه‌
هـ -تصويب‌ حسابها و ترازنامه سالانه‌ موسسه‌
 و - تصويب‌ نحوه‌ وصول‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ و مصرف‌ آن‌
 ز - تعيين‌ حسابرس‌ و خزانه‌دار براي‌ موسسه‌
 ح‌ - كوشش‌ براي‌ جلب‌ كمكهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و عوائد محلي‌ اعم‌ از نقدي‌، تجهيزاتي‌، ساختماني‌ با رعايت‌ ضوابط‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌
 ط‌ - تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ كه‌ برحسب‌ مورد پس‌ از تاييد وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا مي‌باشد.
 ي‌ - پيشنهاد ميزان‌ فوق العاده‌هاي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و غير هيات‌ علمي‌ ( كارشناسان‌ ، تكنسين‌ها ) كه‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تاييد وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و يا بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ قابل‌ اجرا مي‌باشد.
 ك‌ - تعيين‌ نحوه‌ اداره‌ واحدهاي‌ توليد، خدماتي‌، كارگاهي‌ و بهداشت‌ و درماني‌ موسسه‌ در چهارچوب‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
 ل‌ - تعيين‌ ميزان‌ پرداخت‌ حق‌التحقيق‌، حق‌التدريس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التاليف‌ و نظاير آن‌ .
 م‌ - بررسي‌ گزارش‌ موسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ موسسه‌ ارائه‌ مي‌شود.
 ن‌ - تصويب‌ مقررات‌ استخدامي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ موسسه‌ كه‌ به‌ منظور هماهنگي‌ پس‌ از تاييد وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.


وظایف دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه صنعتی سهند

 1. بررسی و اظهار نظر نسبت به موارد قابل طرح در کمیسیون دائمی و هیات امنا ارسالی از طرف معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق آنها با مقررات و ضوابط قانونی.
 2. جمع آوری و تکثیر درخواستهای رسیده و آماده کردن پوشه های کاری به تعداد اعضای جلسه.
 3. تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از کسب اطمینان نسبت به تطبیق آن با مقررات قانونی.
 4. تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه بصورت پاور پوینت
 5. تهیه گزارشی از عملکرد دانشگاه جهت ارائه آن توسط رئیس دانشگاه به اعضا جلسه.
 6. تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از برگزاری جلسات و ارسال آن برای امضای اعضا
 7. ابلاغ صورتجلسات و مصوبات هیأت امنای دانشگاه به واحدهای ذیربط دانشگاه پس از تائید و امضای مقام وزارت جهت اجرا.
 8. برقراری ارتباط با دفتر هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیگیری امور مربوطه.
 9. جمع آوری و تدوین ( کتابچه) صورتجلسات هیأت امنای دانشگاه و بایگانی آنها.
 10. جمع آوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای لازم در مورد هیأت امنای دانشگاه جهت استحضار دبیر هیأت امناء.
 11. انجام سایر امور محوله از سوی دبیر محترم هیأت امنا


       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه