دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  گزارش مصور عناوین کسب شده تیم های ورزشی دانشگاه در مسابقات قهرمانی دانشگاه های منطقه 3 اردیبهشت و خرداد 1401

 تاريخ: 11/03/01

 
 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی