دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه هفتگی سالن ورزشی دانشگاه برای دختران و بانوان محترم - نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 تاريخ: 05/12/93

 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی