کارگاه آموزشیGC-MS

تاریخ : از ۲۸ آذر ۱۴۰۲ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۲

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت کل : بدون محدودیت


GC-MS

(Gas chromatography–mass spectrometry)

زمان برگزاری: سه شنبه 28 آذر

هزینه شرکت در کارگاه:  200 هزار تومان

    •  

آشنایی با اصول و مفاهیم کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

آشنایی به پارامترهای موثر در عملکرد GC-MS

انواع ورودی نمونه یا محفظه تزریق

انواع ستون‌های کروماتوگرافی گازی (نصب و نگهداری)

آشنایی با منابع یونیزاسیون شامل یونیزاسیون الکترونی EI و شیمیایی CI

کالیبراسیون و تنظیم طیف سنج جرمی

آشنایی با انواع کتابخانه طیفی و جستجوی در کتابخانه

اندازه‌گیری کمی و آشنایی کامل با روش‌های کالیبراسیون

اصول سرویس و نگهداری GC-MS