راهنمای تلفن

داخليعنواننام خانوادگي نام
8228-8236رئيس دانشگاهفاتحی فرآقای دکتر اسماعیل
8228-8237رييس دفتررياست و روابط عموميطباطبایی مرادیآقای دکتر سید شهاب
8236-8228مسئول دفترخدائیخانم لیلا
8230-9450مدیر همکاریهای علمی بین المللیفلاحتآقای دکتر رضا
8242معاون همکاریهای علمی بین المللیوحیدیآقای حیدر
8233معاون دفتررياست و روابط عموميزارعآقای ابوالفضل
8236کارشناس روابط عمومیابراهیمی رادآقای مسعود
8228- 8236کارشناس مسئولابراهیم پورآقای سعید
8263کارشناس روابط عمومیعبدالهیآقای محمدرضا
8224مدیر گزینشپور عباسعلیآقای مرتضی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۷۷ مورد.