افتتاح دفتر همکـاری مشتــــرک با مرکــــز نوآوری بن‌دا در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۲۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۸ دستاوردهای دانشگاه
تعداد بازدید:۲۳۷
امیر رضوانی مقدم در مراســم انعقاد این تفاهم‌نامه اظهار کرد: موضوع تجاری‌ســـازی در محیط دانشگـــاه‌های صنعتی از اهمیـت بالایی برخوردار اسـت لذا باید با آماده ســازی اجزای مختلف اکوسیستم نوآوری و فناوری، طرح‌های با ارزش را به مرحله‌ای برسانیم که
افتتاح دفتر همکـاری مشتــــرک با مرکــــز نوآوری بن‌دا در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

امیر رضوانی مقدم در مراســم انعقاد این تفاهم‌نامه اظهار کرد: موضوع تجاری‌ســـازی در محیط دانشگـــاه‌های صنعتی از اهمیـت بالایی برخوردار اسـت لذا باید با آماده ســازی اجزای مختلف اکوسیستم نوآوری و فناوری، طرح‌های با ارزش را به مرحله‌ای برسانیم که